De Onderdoorweg

Welkom op de website “Vrienden van Noordhorn”!

Via deze weg willen we alle inwoners van Noordhorn en omgeving bedanken voor de steun die we hebben ontvangen. Vooral de posteraktie, brieven, vele e-mails en gesprekken heeft ons laten zien dat we niet alleen stonden in onze zienswijze. Zolang dit onderwerp nog actueel is blijven we aktief. We zullen, indien nodig en financieel mogelijk, nieuwsbrieven uitgeven en verspreiden.

We richten ons nu op de toekomst. De details van de onderdoorweg moeten nog worden uitgewerkt. De verbinding via de huidige 'oude' brug naar Zuidhorn zal veranderen. In onze laatste nieuwsbrief hebben we daar al iets over geschreven.
Download laatste nieuwsbrief: PDF (450 kB)

We zullen de ontwikkelingen kritisch en opbouwend volgen. Deze site www.vriendenvannoordhorn.nl zal steeds worden bijgewerkt met de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen voor wat betreft de onderdoorweg. Dus blijf deze website ook in de toekomst bezoeken.

Laatste nieuws:

8 maart 2022 – In de bestuursvergadering van de Stichting “Vrienden van Noordhorn en omgeving”, bijeen op 8 maart 2022, is het ontbindingsbesluit (unaniem) aangenomen. Dit houdt in dat de Stichting per die datum ophoudt te bestaan. Als werkgroep zullen we onze bijdrage blijven leveren o.a. als gesprekspartner van de gemeente, werkgroep “Noordhorn Vrouger” en “Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn” met als doel het optimaliseren van het woongenot in het dorp Noordhorn en omgeving.

Het resultaat – Onze inzet bij de rechter heeft wel degelijk invloed gehad op het ontwerp van de brug en op de beide landhoofden. De helling naar de landhoofden in combinatie met de brug is geleidelijker geworden en de brug zelf heeft een z.g. “TOOG” gekregen. (“TOOG” is een lichtgebogen vorm van de constructie) Er is een duidelijk verschil met de brug bij Aduard die geen “TOOG” heeft.

4 februari 2016 – De rechter heeft gesproken en ons verzoek, om een voorlopige voorziening (zie 21 jan. 2016), afgewezen.
De uitspraak is hier te lezen: Blz. 1. (352kB), Blz. 2. (628kB), Blz. 3. (708kB), Blz. 4. (248kB).

21 januari 2016 – Namens een aantal omwonenden en de volgende belangengroepen in Noordhorn; Vereniging van Dorpsbelangen, Handelsvereniging Fortuna, Stichting Behoud Rietdal, Vereniging Verenigd Noordhorn, Stichting Vrienden van Noordhorn en omgeving heeft dhr. D.J. van den Bos bij de rechtbank in Groningen het verzoek om een voorlopige voorziening verdedigd.
In de kern gaat het om de hoogte van het wegdek van de nieuwe beweegbare brug tussen Noord- en Zuidhorn. Het wegdek van de nog te bouwen brug zou, in gesloten toestand, ongeveer 50 cm. hoger komen te liggen vergeleken met de huidige brug. Dat zou betekenen dat iedereen die de brug passeert en sommigen zelfs meerdere keren per dag, steeds die 50 cm. hogere helling moet 'nemen'. Iedere Noordhorner heeft belang bij een goede en gemakkelijke bereikbaarheid van Zuidhorn, hoe lager de drempel is die over gestoken moet worden hoe beter. Gezien de IJzel van 5,6,7 en 8 januari en de gladheid van de afgelopen dagen is iedere cm. helling voor voetgangers en fietsers er al 1 te veel laat staan 50 cm. De rechtbank zal binnen 14 dagen uitspraak doen.

20 januari 2016 – Op woensdag 27 januari 2016, tussen 17:00 en 20:00 uur, organiseert de provincie Groningen een inloopavond over de vervanging van de spoorbrug en de beweegbare brug bij Zuidhorn. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Zuidhorn, ProRail, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers. De Provinciale bekendmaking: Inloopavond spoorbrug en beweegbare brug Zuidhorn. (195kB).

16 september 2015 – Op woensdag 16 september 2015, is er overleg geweest met de provincie over het vervangen van de tafelbrug tussen Noord- en Zuidhorn. Het verslag is hier te lezen. (65kB).

15 september 2014 – Maandag 15 september om 14:30 uur opent gedeputeerde Mark Boumans samen met burgemeester Bert Swart, directeur Els van Grol van Rijkswaterstaat en directeur Gerrit-Jan van de Pol van GMB het nieuwe deel van de N355 met bijbehorende tunnel. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Fiets ’m d’r in

Fiets ’m d’r in. Poster: Fiets ’m d’r in. (173 kb).
Aansluitend aan het formele programma is er de mogelijkheid om op de (versierde) fiets, scootmobile of met een skelter een keer door de nieuwe tunnel te racen. Dat kan op maandag 15 september, tussen 16.00 uur en 17.00 uur. En dan ook alleen maar op 15 september! Laat deze unieke kans niet liggen, na 15 september gaat de tunnel open voor het wegverkeer.

26 november 2013 – Op dinsdag 26 november 2013, tussen 17.00 en 21.00 uur, is er een inloopavond in zaal Balk in Zuidhorn over de verschillende projecten rond de vervanging van bruggen in de gemeente Zuidhorn. De Provinciale bekendmaking: Inloopavond projecten bruggen Zuidhorn. (107kB).

27 juni 2013 – Op donderdag 27 juni 2013 is het zover. Dan geeft gedeputeerde Mark Boumans samen met burgemeester Bert Swart van Zuidhorn en directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat Louis Schouwstra het startsein voor de werkzaamheden bij Noordhorn. De starthandeling begint om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur is er inloop met koffie en thee. Met name de inwoners van Noordhorn en omgeving zijn van harte welkom om bij de starthandeling aanwezig te zijn. De starthandeling vindt plaats bij de GMB bouwlocatie van de toekomstige vaste brug, noordkant van het v. Starkenborghkanaal. (Routebeschrijving) (62kB).

6 maart 2013 – De provincie Groningen organiseert op woensdag 6 maart 2013 een inloopbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden over de voorgenomen werkzaamheden bij Zuidhorn. Tussen 16.30 uur en 20.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen in verenigingsgebouw De Dörpsstee aan de Noorderweg 61/C in Noordhorn. Tijdens de inloopbijeenkomst is hoofdaannemer GMB aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en de communicatie naar de omgeving. Naast de aannemer zijn ook medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen.
De gehele bekendmaking: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.

8 maart 2012 – Wegomlegging N355 stap dichterbij. Met deze titel besteedt Het Dagblad van het Noorden (Editie Noord & West) aandacht aan de uitspraak van de Raad v. State. Hieronder staat het artikel uit het DvhN. Wegomlegging N355 stap dichterbij (227 kB)

7 maart 2012 – De Raad van State (RvS.) heeft in een tussenuitspraak (http://www.raadvanstate.nl/uitspraken) ALLE bezwaren afgewezen op twee onderwerpen na.

– Op de zitting zelf hebben Provinciale Staten voorgesteld om de regels rond de kwaliteit van de grond op de gronddepots aan te scherpen.
Daarvan vindt de RvS. dat als je de regels aanpast zonder dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden dat het besluit niet is voorbereid met de voldoende vereiste zorgvuldigheid.

– Verder blijkt dat de grondeigenaren/gebruikers (veehouders) voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zonder de gronden van de grondepots er geen rendabele bedrijfsvoering meer mogelijk is en dat er nog geen sprake is van zicht op een oplossing voor het resterende gedeelte van het bedrijf.
De RvS. is van mening dat Provinciale Staten in de belangenafweging zich hiervan onvoldoende rekenschap heeft gegeven.

De RvS. draagt Provinciale Staten van Groningen op om binnen 16 weken deze te kortkomingen te corrigeren.
Met deze uitspraak is de realisering van de “Onderdoorweg” een stuk dichterbij gekomen.

24 februari 2012 – De Provincie Groningen (afd Vaarwegen en Betonbouw) heeft een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over de uitwerking van de plannen rond de verruiming van het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van de vaarweg Lemmer - Delfzijl. Nieuwsbrief lemmerdelfzijl Jaargang 2, februari 2012 (338 kB)

28 december 2011 – Het Dagblad van het Noorden (Editie Noord & West) besteedt aandacht aan de zitting van de Raad v. State en plaatst daarin o.a. een reaktie van Derk-Jan van den Bos. Hieronder staat het artikel uit het DvhN. Alternatief spoorbrug is kansloos (386 kB)

22 december 2011 – Vandaag zal de Raad van State zich buigen over de bezwaren die een aantal Noordhorners hebben ingediend tegen het “InpassingsPlan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn)”. Medio april 2012 wordt de uitspraak verwacht.

27 april 2011 – Provinciale Staten van Groningen hebben op 9 maart 2011 het “InpassingsPlan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn)” vastgesteld. De aankondiging is hier: Vastgesteld Inpassingsplan (613 kB)

25 maart 2010 – Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een voorontwerp Proviciaal InpassingsPlan vastgesteld (PIP) voor de toekomstige wegomlegging van de N355 de z.g. “Onderdoorweg” Hieronder staat het artikel uit het DvhN. Aankondiging Voorontw PIP (290 kB)

10 december 2008 – Op deze woensdagavond zal om 19.30 uur een informatieavond worden gehouden in Zalencentrum Balk aan de Gast 39 te Zuidhorn. Tijdens deze avond zullen vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap en de provincie aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de vergunningaanvraag en de ontwerpbesluiten Wm/Wvo en wordt men in de gelegenheid gesteld een mondelinge zienswijze op de ontwerpbesluiten in te brengen.

3 december 2008 – De afdeling Beton- en Waterbouw van de provincie Groningen heeft op grond van de Wet milieubeheer een oprichtingsvergunning aangevraagd voor een inrichting aan de noord- en zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal voor de aanleg van grondlichamen. Hiervoor zal zand en grond dat vrijkomt bij het verbreden en verdiepen van het Van Starkenborghkanaal worden gebruikt. De grondlichamen zullen worden aangelegd voor het realiseren van een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal en verhogingen in een groengebied.

29 september 2008 – Deze maandag wordt op Radio-1 tijdens de uitzending van Villa-VPRO een “Special Report” over Noordhorn uitgezonden van journalist Gerrit Kalsbeek. Voor deze reportage heeft Kalsbeek personen van de verschillende belangengroepen uit Noordhorn geinterviewd. Ook een aantal mensen uit het openbaar bestuur komen aan het woord zoals gedeputeerde Bleker, voorzitter Rijzebol v.d. commissie Economie en Mobiliteit en burgemeester Fennema.
Hier luisteren. (21 min.)

Ouder nieuws:

7 mei 2008 – Ook het blad “Het Westerkwartier” brengt het bericht"met de volgende titel: Geen rondweg wel de Onderdoorweg (584 kB)

6 mei 2008 – Nog een aantal regionale kranten hebben het besluit van de Provinciale Staten gebracht. Hier schrijft de RegioBode: Keus valt op Onderdoorweg bij Noordhorn (383 kB)

24 april 2008 – Vandaag besteedt het Dagblad van het Noorden (alleen editie Westerkwartier) in een aantal artikelen zowel op de voorpagina als in het Regio katern aandacht aan de beslissing van de Provinciale Staten. Op de voorpagina staat: Politiek rekent af met plan rondweg (180 kB)

23 april 2008 –Op deze dag stond er in het Dagblad van het Noorden een opinie stuk met de titel: “Stille diplomatie wint in Noordhorn” Diplomatie.jpg (332 kB)

23 april 2008 – De Staten van Groningen hebben via een amendement besloten om te kiezen voor alternatief 4A-III (de onderdoorweg) voor wat betreft het tracé van de omlegging van de N355 rond Noordhorn en Zuidhorn. De volgende partijen hebben met dit amendement ingestemd: PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Groen Links, Partij voor het Noorden en D66. Tegen waren de partijen CDA, CU en ook de VVD.
Dit betekent dat er GEEN rondweg om Noordhorn wordt aangelegd. Het Dagblad van het Noorden heeft op hun site een artikel staan. http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article3412370.ece

18 april 2008 – Voorzitter van de PvdA-statenfractie dhr. Moorlag zegt in een artikel in het Dagblad van het Noorden editie Westerkwartier het volgende: “Er zijn ook volop plaatselijke ondernemers die juist geen rondweg willen.” Dit is zijn reactie op een signaal als zou een aantal werkgevers in de regio Zuidhorn-Noordhorn aandringen op een rondweg. Verder hecht de PvdA-statenfractie veel waarde aan het landschap rond Noordhorn.
Het gehele artikel is hier te lezen: Interview.jpg (203 kB)

16 april 2008 – De derde Nieuwsbrief komt uit nog voordat er een besluit valt over de rondweg of de onderdoorweg. De Staten van Groningen zullen, zoals het nu lijkt, op 23 april een besluit nemen. We hebben in deze Nieuwsbrief nog eens de oplossing van de onderdoorweg in een overzicht gezet. Met deze Nieuwsbrief zetten we een traditie voort om alle inwoners van Noordhorn en omgeving van actuele informatie te voorzien over dit onderwerp.
Download: PDF (450 kB)

12 april 2008 – Gedeputeerde Bleker wil meewerken aan de uitvoering van alternatief 4A (de onderdoorweg). In het Dagblad van het Noorden editie Westerkwartier komt dhr. Bleker met de volgende mededeling: “Omdat er in Noordhorn objectief geen verkeerskundige bezwaren zijn, zal ik meewerken aan de uitvoering van 4a.”
Het gehele artikel is hier te lezen: Interview.jpg (170 kB)

3 april 2008 – Het was een lange zit in de prachtige Statenzaal van het provinciehuis. De agenda van de commissie Economie en Mobiliteit vermelde “Tracekeuze van de omlegging van de N355 bij Noord- en Zuidhorn”. Er waren 39 insprekers waarvan 30 voor de onderdoorweg (4A-III), 8 voor de rondweg (5B+) en 1 die kanttekeningen plaatste bij de procedure. De woordvoerders van de fracties kwamen na de insprekers aan bod. De voorlopige standpunten zijn: CDA en ChristenUnie duidelijk voor een rondweg. Tegen een rondweg zijn D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en het meerendeel van de PvdA. Partij voor het Noorden neigt tegen een rondweg en de VVD heeft nog geen fractie standpunt.
Een bijdrage van Richard Klunder....

2 april 2008 – Op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden editie Westerkwartier is een intro geplaatst met de titel “Rondweg nog onzeker”. Het gehele artikel op pagina 8 heeft de titel “Noordhorners niet meer gerust op aanleg rondweg”. Het is opvallend dat men hier blijft spreken over “een doorgaande weg dwars door het dorp”. In werkelijkheid wordt bij variant 4A-III de doorgaande weg met een tunnel onder de bebouwing ten zuiden van het dorp aangelegd. Het gehele artikel is hier te lezen: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article3345668.ece

25 maart 2008 – In het Dagblad van het Noorden bij het Regio katern is een artikel geplaatst met de titel “Twijfel over haalbaarheid ‘rondwegplus’ Noordhorn”. Het gehele artikel is hier te lezen: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article3313224.ece

6 maart 2008 – Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen kiest voor een rondweg om Noordhorn (5B+) en niet voor een weg ten zuiden van het dorp Noordhorn (4AIII). Twee varianten zijn nog over en GS heeft nu dus zijn voorkeur uitgesproken. De leden van Provinciale Staten spreken zich op 23 april uit over de keuze van het provinciebestuur.
Richard Klunder in gesprek met gedeputeerde Bleker.

20 februari 2008 – De MER blijft negatief over rondweg!
Op 18 februari jl. heeft de onafhankelijke Commissie voor de Millieu Effect Rapportage (MER), haar eindoordeel gepubliceerd over de wegomlegging van de N355 nabij Zuid- en Noordhorn. Ook de effecten van de tunnel in een tracé zuidelijk om Noordhorn (4A-III) en het “plus” pakket bij een rondweg (5B) noordelijk om Noordhorn, zijn beoordeeld. Die eindconclusie – kort samengevat in het MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief) – is en blijft dat een tracé zuidelijk van Noordhorn, al dan niet met aquaduct, het beste alternatief is. De noordelijke rondweg eindigt duidelijk als laatste en scoort dus het slechtst.
Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie voor de MER.

14 februari 2008 – Onze video op de landelijke televisie! Deze donderdag om 19:20h op NED-2 zal onze video te zien zijn tijdens de uitzending van het programma Landroof. Victoria Koblenko en Puck Kniesmeijer nemen in dit VPRO-programma bouwplannen in Nederland onder de loep.

12 februari 2008 – De tweede Nieuwsbrief is in Noordhorn huis-aan-huis bezorgd. Op de binnenpagina staat een overzicht van de voetangels en klemmen van de rondweg.
Download: PDF (1,6 MB)

8 februari 2008 – Inmiddels is het filmpje van de demonstratie tegen de rondweg ook op de website van Landroof geplaatst. Deze is hier te vinden.

22 januari 2008 – In het Dagblad van het Noorden bij het Regio katern op pagina 7 is een artikel geplaatst waarin het merendeel van de ondernemers van Noordhorn openlijk de strijd aangaat tegen de rondweg.
Download artikel: PDF (724 kB)

12 januari 2008 – Vanmiddag zijn er opnames gemaakt voor een filmpje om deze te plaatsen op landroof.nl, de website van het VPRO programma Landroof waarin aandacht besteed wordt aan de verrommeling van het landschap in Nederland. We verwachten dat de montage van het filmpje ergens volgende week klaar zal zijn. Voor iedereen die vandaag aanwezig was bij de opnames: bedankt voor jullie komst! Bij Foto's zijn ook van deze gebeurtenis foto's te bekijken.

10 januari 2008 – Deze donderdag was er een inloopavond over de rondweg in zalencentrum Balk. Vrienden van Noordhorn was aanwezig en heeft veel mensen ons standpunt uitgelegd. Kijk bij Foto's om een indruk te krijgen van de avond. Het Dagblad van het Noorden heeft er ook aandacht aan besteed: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article2965293.ece

9 januari 2008 – In “Het Westerkwartier”, het nieuwsblad voor het Westerkwartier en Omstreken, is op pagina 12 onder de kop “COMMENTAAR” een artikel geplaatst dat aandacht besteedt aan Vrienden van Noordhorn met de titel “Rondweg? Nee nooit”.

8 januari 2008 – In “De Regiobode”, het huis-aan-huis nieuwsblad van het Westerkwartier en het Noordenveld, wordt op pagina 3 aandacht besteed aan Vrienden van Noordhorn. Overigens blijkt uit het voorblad van dezelfde krant, dat de tunnel in de weg van Leek naar Roden waarschijnlijk blijft bestaan.

1 januari 2008 – In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag is het lichtbord “Rondweg Nee Nooit!” vernield. Gerrit Rodenboog ontdekte dat de verlichte woorden “Nee Nooit!” er met geweld vanaf zijn getrokken. Opvallend daarbij is dat de eerste regel “Rondweg” is blijven staan. Door gezamenlijke inzet is het lichtbord gerepareerd en was het op de avond van nieuwjaarsdag weer mogelijk het lichtbord in z'n ‘oude’ glorie te zien. Wie de daders zijn is ons niet bekend, behalve enkele sporen is niets gevonden.

Vernield!

28 december 2007 – Vandaag staat in het Regio katern van het Dagblad van het Noorden een interview met Maurice Heijnen.

25 december 2007 – Dagblad van het Noorden plaatst artikel op donderdag 27 dec.: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article2891857.ece

24 december 2007 – Vandaag is onder veel belangstelling het lichtbord “Rondweg Nee Nooit” onthuld. Het lichtbord is geplaatst bij de westelijke ingang van Noordhorn vlakbij de keerlus.

Rondweg, nee nooit!

23 december 2007 – Website Vrienden van Noordhorn gelanceerd.