Informatie

Persbericht, 24 december 2007

Download dit persbericht als PDF: PDF (86 kB)

Vrienden van Noordhorn: Rondweg? nee nooit!

Het voorstel van Gedeputeerde Staten terug te vallen op de rondwegvariant is bij veel Noordhorners zeer slecht gevallen. Deze keuze gaat ten koste van de veilige variant waarbij de provinciale weg onderdoor de Langestraat komt te liggen. Deze onverwachte afwijzing is absoluut onbegrijpelijk. De keuze van GS is in strijd met alom verkondigde beleidslijnen van de provincie Groningen, met expert-opinions en met uitgevoerde onderzoeken. Het heeft er voor gezorgd dat inwoners van Noordhorn en Den Ham, ondernemers en boeren zich verenigen in een nieuwe brede beweging:

VRIENDEN VAN NOORDHORN e.o.

Zij zullen de argumenten laten zegevieren boven verborgen agenda's. Zij strijden voor de beste oplossing voor Noordhorn en haar omgeving en dat is beslist geen rondweg. Het doel van deze beweging is het dorpse karakter, de leefbaarheid en zelfstandigheid van Noordhorn te behouden!. Deze week is de website www.vriendenvannoordhorn.nl de lucht in gegaan. Hier worden de akties toegelicht en er staat informatie over de wijze waarop de komende tijd bezwaar kan worden gemaakt. Want denk er aan: uiterlijk 16 januari 2008 moeten de bezwaren tegen de rondweg bij de provincie Groningen zijn ingediend.

De eerste publieksactie vond plaats op maandag 24 december. Toen werd als startsein een lichtbord onthuld, dat niets aan de verbeelding overlaat: ‘Rondweg? Nee Nooit!’. Dit eerste signaal van de Vrienden van Noordhorn e.o. is duidelijk. Je kunt er niet omheen. Een rondweg om Noordhorn? Nee nooit!

Voorgeschiedenis

In maart van dit jaar besloot GS om voorkeur te geven aan een korte omlegging van de provinciale weg N355 bij Zuid- en Noordhorn. Het ontwerp is daarna samen met bewoners uitgewerkt. Het voorziet in een veilige ongelijkvloerse kruising van de N355 met het lokale voetgangers-, fiets- en autoverkeer. De bewonersgroep koos deze zgn. variant 4A-III als de beste. Dit tracé biedt voor alle problemen de perfecte oplossing. Een eenvoudige rotonde zorgt voor de ontsluiting van Noordhorn en het bedrijventerrein Mokkenburg. Een veiliger situatie in Noordhorn is niet denkbaar. Versoberde uitvoering van het kruispunt Industrieweg-Langestraat, goede stedebouwkundige inpassing en voldoende verkeersoplossend vermogen. Aan de door GS gestelde randvoorwaarden was dus voldaan. Uit de ingezonden reakties bleek dat een overgrote meerderheid van het dorp hiermee blij is. 80% is voor deze variant oftewel handhaving van de provinciale weg op de huidige plek. Slechts 20% denkt nog aan een nieuwe rondweg aan noord- en oostkant van het dorp.

Ommezwaai

Wat GS er nu toe heeft gebracht het alternatief toch af te wijzen is niet duidelijk. De aangevoerde argumenten waarom 4A-III niet aan de randvoorwaarden zou voldoen weerlegt Vrienden van Noordhorn e.o. dan ook makkelijk. Ook het kwaliteitsteam Regio Groningen-Assen was in haar advies aan de provincie zeer lovend over deze oplossing. Voorzitter Sijmons in een brief daarover: “De unieke kwaliteit van Noordhorn, de vrije ligging in het open Groningse landschap, blijft volledig behouden bij de keuze van dit tracé” Dit hoogste adviesteam voor de regio op het gebied van ruimtelijke ordening ziet dan ook geen enkele reden voor GS terug te komen op de keuze van maart. Nog belangrijker is dat de rondweg (zogenaamde variant 5Bplus) voor het dorp juist uiterst schadelijk is wat betreft veiligheid, verkeersafwikkeling en zeker ook leefbaarheid. Het kwaliteitsteam zegt hierover dat de woonkwaliteit van Noordhorn wordt bepaald door een gave overgang van dorpsrand naar open landschap. Zij doelt hiermee op het gebied ten noorden en oosten van het dorp. Het gebied waar Noordhorners elkaar zo vaak wandelend, fietsend en de hond uitlatend tegenkomen. Dat gaat allemaal verdwijnen als daar een nieuwe provinciale weg doorheen komt te liggen. Het is dan gedaan met de rust en stilte en met de recreatiemogelijkheden. Die problemen en de overige hinder gelden trouwens ook voor de inwoners van Den Ham. Voor veel boeren in de wijde omgeving is de rondweg een regelrechte ramp. Het gaat ten koste van gezonde boerenbedrijven rondom Noordhorn en Den Ham, vrijwel tot aan Niehove toe. Dat komt onder andere omdat de provincie Groningen als gevolg van de rondweg natuurcompensatie moet realiseren. Voor dit doel heeft ze bedacht dat de Oude Riet dan maar moet worden hergraven.

Onnodig en gevaarlijk

Lukas Dijck van de Vrienden van Noordhorn stelt: “Neem nu alleen al het feit dat naast de rondweg de bestaande Rijksstraatweg belangrijk blijft. Dat maakt dat het dorp straks letterlijk wordt ingeblikt. Belachelijk om voor zo weinig auto's een rondweg aan te leggen. Dat is totaal overbodig!” De situatie bij de brug blijft net zo onveilig als nu het geval. Het steekt hem en de vele andere bezorgde Noordhorners dat een rondweg op alle fronten een verslechtering van het leefklimaat in Noordhorn en omgeving betekent. “Lokale bedrijven krijgen het zwaar te verduren. Verkeerstromen worden anders, zichtlocaties verdwijnen, dat gaat ten koste van klandizie. Noordhorn wordt een slapend dorp!”

“Of neem de gevaarlijke situatie die gaat onstaan bij de grote vierpotige rotonde aan de westzijde van het dorp”, aldus Jantina de Vries uit Noordhorn. “Kinderen op de fiets naar Grijpskerk moeten straks een gevaarlijke rotonde in de rondweg kruisen. En in de Noorderweg, net buiten het dorp, komt een tunnel onderdoor de rondweg. Dat is sociaal onveilig. Deze gecombineerde tunnel voor auto's en fietsers is gevaarlijk en voor mensen die slecht ter been zijn nauwelijks op te brengen. Wat te denken van de plek waar de rondweg het fiets-wandelpad Noordhorn-Den Ham kruist. De provincie noemt dat lieflijk een hoogholtje maar in werkelijkheid is het een foeilijke vrijwel onneembare hoge fiets-voetgangersbrug van ruim honderd meter lang en zeven (!) meter hoog. Dankzij de trappen aan de beide uiteinden is deze brug voor mindervaliden en fietsers nauwelijks te nemen.”

“Bij welke gemeentelijke en provinciale bestuurders kunnen we straks de ongelukken melden?”, nog steeds Jantina de Vries aan het woord.

Wat kan de drijfveer zijn?

Een meerderheid van het College van B&W van Zuidhorn is altijd voorstander van een rondweg geweest. Waarom? Dat kan toch niet zijn omdat het de droom van iedere burgemeester is een rondweg te hebben. Dat je als gemeente pas meetelt als het dorp een rondweg heeft. Nee, het moet haast zijn omdat de gemeente het dorp Noordhorn op deze wijze wil inlijven bij Zuidhorn. Net zoals ze ook al met Briltil heeft gedaan. Een grote rondweg om Zuidhorn en Noordhorn. Nadat de Oostergast is volgebouwd kan dan een nieuwe woonwijk tussen de oostkant van Noordhorn en de rondweg woren gerealiseerd en ook woningbouw aan de dan relatief rustige westkant. Natuurlijk wordt ook bedrijventerrein Mokkenburg uitgebreid langs Noordhorn richting de dan vijfpootsrotonde. Het resultaat? Het dorp Noordhorn is volledig ingepakt en omgedoopt tot de nieuwe woonwijk “Zuidhorn-Noord”.

Nee, Noordhorn wil geen rondweg. Het dorp wil de rust en de ruimte behouden. Noordhorn hoort bij het groene recreatie- en cultuurlandschap van Middag-Humsterland, bij Den Ham, Oldehove en Grijpskerk. Noordhorn mag niet in de Zuidhorner tang worden genomen!

Noot voor de redactie.

nadere informatie:

Maurice Heijnen (Noordhorn) 0594-505361, Ben Hoogland (Den Ham) 050-4030912, Lukas Dijck, telefoon 0594-502324, Jantina de Vries 0594-505472